JAEJOONG TALKS ABOUT YUNHO IN ARMY?

The post was deleted on instiz because JJ’s stan told her to do that

Jaejoong said

“If Yunho comes, army life will be really fun.”
“He’s a good person.”

It was from the soldier who’s in the same troop as Jaejoong.

That soldier is a close friend of the brother of the one who posted that thing on instiz.

[VTRANS]
Bài viết này đã bị xóa trên trang instiz vì fan của Jaejoong bảo cô ấy làm vậy

Jaejoong đã nói rằng

” Nếu Yunho tới thì cuộc sống quân ngũ sẽ vui lắm ha”
” Cậu ấy là một người tốt”

Điều này được chia sẽ từ một đồng đội của Jaejoong

Người lính là bạn thân của anh trai người đã đăng bài này trên trang instiz

Shared by: paulisteu
Vtrans and reshared by : BOBOYUNJAE
Take out with full credits

YUNJAE WILL MEET IN ARMY FESTIVAL ?

1     2

OMG okay, this soldier is ROKAF, this is translated from his fb account. I have permission to share^^

FIRST PIC: A soldier updated his fb status saying he saw Hero Jaejoong two days ago (8/21)
Trans: “I saw Hero Jaejoong at the restaurant in my military unit. He was so freaking handsome it gave me goosebumps…”

SECOND PIC: One of his friends (Dianne Seok) commented and asked whether his unit is in 계룡대 the soldier said yes and also said “Uknow Yunho will come here too.”

계룡대 is where army headquarters located. Jae is currently there because he will participate in an army festival in October. And Jae will participate in a musical (apparently) *_* The festival is really really big so maybe Yunho will participate in that festival?? IF this is true that is. Hmmmm lol

Of course we have no idea if what he said is true or not (we hope it is!) but either way, this is what he said.

Here is the soldier’s profile. You can check it yourself if you or your friend know Korean^^

HERE

Again, it’s NOT confirmed yet… just a translation of what this soldier said.

[VTRANS]

OMG, okay, Anh lính này thật ROKAF ( tụi mình không hiểu nó nghĩa là gì ><) , Đây là phần dịch từ facebook của anh ấy, Tôi có quyền chia sẻ ^^

TẤM HÌNH ĐẦU TIÊN: Một người lính đăng stt trên facebook của mình rằng anh ấy thấy Hero Jaejoong 2 ngày trước ( 21/8)
Dịch: ” Tôi đã thấy Hero Jaejjong ở cửa hàng trong khu quân sự của mình. Anh ấy thật đẹp trai đến mức khiến tôi nổi da gà ..”

TẤM HÌNH THỨ 2: Một trong những người bạn của anh ấy ( Dianne Seok) comt và hỏi rằng có phải khu quân sự của anh ấy ở
계룡대 không thì anh ấy nói đúng và cũng nói rằng ” Uknow Yunho cũng sẽ đến”

계룡대 là nơi trụ sở quân đội chiếm đóng. Jae hiện đang ở đây vì anh ấy sẽ tham dự lệ hội quân đội vào tháng 10. Và Jae sẽ tham dự vào một vở nhạc kịch ( rõ ràng là thế) *_*. Lễ hội thật sự rất rất lớn nên có thể Yunho cũng sẽ tham dự lễ hội này?? NẾU điều này là thật. Hmmmm lol

Dĩ nhiên, tôi không biết rằng điều anh lính này nói là thật hay không ( Chúng ta mong là thật) nhưng mặt khác, đó là điều anh ấy đã nói.

Đây là profile của anh lính đó. Các bạn có thể kiểm chứng nếu ban hoặc bạn của bạn biết tiếng hàn ^^

HERE

Một lần nữa, điều này chưa được xác minh … tôi chỉ dịch lại những lời mà anh lính ấy nói thôi.

Trans by: oyunjae@tumblr
Thanks Xochitl Lozano for sharing ^^
Vtrans : BOBOYUNJAE

Take out with full credits

BOBO’s wordpress : https://boboyunjae.wordpress.com/
Take out with full credits

YUNHO’S SISTER LIKED JYJ’S PIC ON INSTAGRAM

1 2

Jung Ji Hye- em gái của Yunho có tài khoản trên instagram là jjung_ji_hye đã like một số ảnh của anh trai mình do fan chụp và điều đáng nói hơn, cô đã like một tấm ảnh của JYJ Yoochun  do một OT5 đăng

Jung Ji Hye- yunho’s sister have an instagram account called  jjung_ji_hye, she just liked a pic of JYJ’s Park Yoochun . The pic posted by an OT5

cr: jjung_ji_hye and touchun5002’s instagram
Shared by : BOBOYUNJAE

Five members on one stage??

[cashboxman]
EMUSIC is a company made for Tetsuya Komuro. We’ve thrown away all of our rights (concerning Komuro) and negotiated with avex, and we will make the 5 members’ (one time) stage come true.
(t/n: EMUSIC and avex have had trouble between themselves for years, concerning the rights of Tetsuya Komuro, the one time famous musician/composer. cashboxman (sasahara) is the President of EMUSIC.)

[TRANS]

EMUSIC là một công ty làm việc cho Tetsuya Komuro. Chúng tôi đã vứt bỏ đi tất cả quyền lợi của mình ( liên quan tới Komuro) và đàm phán với Avex, và chúng tôi sẽ biến sân khấu với 5 thành viên ( một lần) trở thành sự thật.
(t/n: EMUSIC và Avex đã có mâu thuẫn với nhau trong nhiều năm, liên quan đến quyền lợi của Tetsuya Komu, một nhà soạn nhạc, nhạc sĩ nổi tiếng một thời. Cashboxman (sasahara) là chủ tịch của EMUSIC)

cr:yuichisasahara
Shared by: @yunhosmiley
Vtrans by: BOBOYUNJAE